Vacatures

Internationalisering van het onderwijs in Amersfoort

 In Nieuws

Erik van Lingen blikt terug op de inspiratieavond over Internationalisering op 18 mei. De avond werd georganiseerd door vier Amersfoortse schoolbesturen. 

STEV, Meerkring, KPOA en PCBO hebben geïnteresseerde schooldirecteuren en anderen meegenomen in een mogelijke uitwerking van één van de vijf ambities die we in het PO en VO hebben afgesproken; wereldburgerschap en internationalisering.

We bieden elk kind een brede blik op de wereld en gaan voor verdere internationalisering van het Amersfoortse onderwijs.

Op deze avond zijn als eerste de vijf ambities kort toegelicht. Kansrijk funderend onderwijs is inmiddels gestart. We hebben subsidie van de gelijke Kansen Alliantie en op 1 juni a.s. start Marieke van Krugten als programma manager. En we richten ons op de ‘grote oversteek’ van PO naar VO.

De drie andere ambities werden ook kort toegelicht:

  • de ontwikkeling van een doorgaande lijn, van voorschool tot aan de arbeidsmarkt;
  • een heldere en krachtige aanpak van het lerarentekort; en
  • het ontwikkelen en vernieuwen van onderwijshuisvesting.

Werk maken van wereldburgerschap en internationalisering

Thema van de avond was dus de ambitie om op meerder scholen in onderlinge samenhang binnen Amersfoort wereldburgerschap en internationalisering vorm te geven. Ooit is dit gestart met de gemeentelijke wens om te onderzoeken of een internationale school mogelijk zou zijn. Als besturen hebben we dit verbreed naar onderwijs met internationale aspecten voor verschillende doelgroepen.

Nuffic gaf ons informatie op deze avond en we hebben stil gestaan bij de mogelijkheden dat een breed aanbod, gericht op wereldburgerschap leerlingen van verschillende achtergrond op diverse scholen zou kunnen bieden.

Het Amersfoortse model

In de komende periode verkennen we of doorontwikkeling van het ‘Amersfoortse model’ zinvol en haalbaar is. Ons ‘model’ bestaat uit een netwerk van scholen waarbij één school een Engelstalige/internationale afdeling gaat starten en uit diverse basisscholen die een internationaliserend curriculum hebben of gaan ontwikkelen. Bij dit laatste kun je denken aan IPC (binnen PCBO Amersfoort is Kon-Tiki hier bekend mee) en aan het IB-program. Een IB-program kan ook in het Nederlands aangeboden worden en richt zich sterk op persoonsontwikkeling en wereldburgerschap. In dat netwerk van scholen is het de wens om juist verschillende groepen kinderen, expliciet juist ook kinderen die vanuit een minder goede of zelfs achterstandsituatie aan ons onderwijs deelnemen, met elkaar in contact te brengen. Naast de brede open blik op de wereld is juist feitelijke kennismaking met heel andere bevolkingsgroepen een verrijkend element.

Vanuit PCBO Amersfoort waren Tonia Verlaan-Oskam, directeur van de Windroos en Mirjam van der Geijs, directeur van de Bolster aanwezig. Als bestuur betrekken we ook nadrukkelijk Kon-Tiki en Prins Willem Alexanderschool, locatie Randenbroek, bij het verkennen van deze mogelijkheden.

Verder neemt KPOA het initiatief om aan de Kubus in het Soesterkwartier een IGBO-afdeling te ontwikkelen. Dit is ook van betekenis voor ’t Anker in de context van deze wijk.

Dit initiatief en deze verkenning zijn interessant voor elke geïnteresseerde school en collega!