Vacatures

Waardevolle inzichten bij bestuurlijke visitatie bij PCBO Amersfoort

 In Nieuws

Graag delen wij de bevindingen van de recente bestuurlijke visitatie door de PO-Raad. In juni 2023 onderzocht de visitatiecommissie diverse aspecten van onze organisatie, waarbij zowel lof als aanbevelingen naar voren kwamen.

Binnen PCBO Amersfoort kennen we tussen onze scholen collegiale visitatie met IB-ers en directeuren. Voor de scholen is dit heel waardevol. Als College van Bestuur vinden we collegiale visitatie ook belangrijk. Daarom hebben we ons opgegeven voor bestuurlijke visitatie via de PO-Raad.

In juni 2023 heeft de bestuurlijke visitatie van de PO-Raad plaatsgevonden. Zij hebben diverse gesprekken met alle geledingen uit de organisatie: staf, vertegenwoordiging DT, GMR, RvT, externe stakeholders. De belangrijkste punten uit de visitatie, zoals deze teruggekoppeld werden, delen we hierbij graag. De 4 principes uit de Code Goed Bestuur zijn het kader.

Algemeen:

 • De commissie vond de gesprekken open en betekenisvol
 • De organisatie en onze externe partners zijn blij met de bestuurders en de herkenbare koers

Principe 1- Goed onderwijs

 • Er ligt een gedegen koersplan, dat breed gedragen wordt
 • Dankzij gerichte interventies zijn scholen nu allen kwalitatief op basisniveau en de meesten erboven
 • Daarbij wordt ook druk ervaren, waarbij (staf)ondersteuning op onderwijskwaliteit soms gemist wordt
 • De aanpak van kwaliteitsverbetering is vrij sturend/direct; opvallend vond men de gezamenlijke cursussen (bijv. rekenspecialist, taalspecialist)
 • Regeldruk, die van verschillende kanten komt, vermindert zicht op de bedoeling van acties. Hoe levend is het beleid en helpen de formats altijd?
 • De organisatie is op zoek naar de (vernieuwing van) eigen identiteit

 Principe 2: Verbinding maatschappelijke context

 • Er liggen grote strategische uitdagingen (krimp, lerarentekort, toenemende externe regeldruk, segregatie, huisvesting)
 • De bestuurders hebben daarmee een grote externe agenda te behartigen, zijn hier actief in en worden gewaardeerd
 • Op schoolniveau zijn er nog sporen van onderlinge concurrentie in plaats van coöperatie. Bestuur heeft deze slag, ook naar partners, wel gemaakt
 • Waardegedrevenheid wordt gewaardeerd, maar het principieel vasthouden aan inzet of overtuigingen kan concrete oplossingen in de weg staan
 • Bescheidenheid van bestuur en organisatie kan ertoe leiden dat ‘het licht onder de korenmaat blijft”

 Principe 3: Professionalisering

 • Er is veel aandacht voor en aanbod van scholing en opleiding. Daarvan wordt wisselend gebruik gemaakt door de diverse geledingen
 • Regie op onderdelen: rekenen en taal, MD-traject en organisatieontwikkeling. En kennisdeling wordt gefaciliteerd o.a. in netwerken
 • Samenwerking binnen bestuur is geprofessionaliseerd, dankzij portefeuilleverdeling, intensief gezamenlijke afstemming en reflectie

Principe 4: Integer en transparant

 • Stabiel bestuurlijk klimaat; er is vertrouwen bij GMR, RvT, DT, staf, belanghebbenden.
 • Directeuren lijken zich vrij te voelen hun standpunten naar voren te brengen
 • Open en transparant in totstandkoming koersplan en zelfevaluatie
 • Er wordt gewerkt aan een sterkere positionering van directeuren en het DT (team, eigenaarschap) • Naast een goede structuur, werkwijze en (noodzakelijk) beleid, is cultuurvorming randvoorwaarde voor kwaliteit, organisatie, eigenaarschap en teamvorming. Loopt dit voldoende parallel? Aanbevelingen
 • Wees trots en vertel de goede/mooie verhalen
 • Consolideer de bereikte onderwijskwaliteit (lof!)
 • Maak goede keuzes in het licht van ambities en bestuurlijke druk. Houdt daarbij de waarden en de leerling/leraar centraal
 • Stimuleer directeuren rol te nemen bij de invulling van externe vraagstukken rond school
 • Wensen of bespreekpunten zijn: onderwijscommissie rvt, ondersteuning GMR, stafondersteuning onderwijs

We danken de visitatiecommissie voor het prettige verloop en andere gesprekspartners voor het leveren van hun input en bijdrage aan de zelfevaluatie en visitatie. De ontvangen input en feedback is verwerkt in het nieuwe Koersplan.