Vacatures
2-pcbo-amersfoort

Medezeggenschap

Elke PCBO-school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel en ouders zitten.

De stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

MR
Als de directie van een school besluiten wil nemen die gevolgen hebben voor het personeel en/of de ouders en leerlingen, dan moet zij daarover vooraf advies vragen, of instemming krijgen van het personeelsdeel en/of het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad, afhankelijk van voor wie het besluit gevolgen heeft. Dit staat beschreven in het reglement van de MR.

Daarnaast hebben de leden van de MR het recht om op eigen initiatief voorstellen te doen en hun mening te geven over schoolaangelegenheden.

Wie, wat, wanneer?

Ouders kunnen in de schoolgidsen zien wie er in de MR van de school van hun kind zitten, wanneer de MR vergadert en waar de notulen te lezen zijn. Ze kunnen met vragen en opmerkingen altijd bij de leden van de MR van hun school terecht.

GMR
De GMR vergadert minimaal vier keer per schooljaar. Zij bespreekt dan besluiten van het college van bestuur die gaan over zaken die op alle scholen hetzelfde geregeld moeten zijn: bijvoorbeeld onderwijskundige en organisatorische beleidsplannen en de jaarlijkse begroting.

Net als de MR heeft de GMR instemmings- dan wel adviesbevoegdheid.

In de GMR zitten zowel personeelsleden als ouders. Hij telt 12 leden. Per school zit er één afgevaardigde in de GMR. Ieder lid zit in de GMR voor het belang van alle scholen van de stichting.

Voorzitter van de GMR is Jan Piet.

Neem contact op met de GMR via gmr@pcboamersfoort.nl.

Ook de GMR heeft een reglement, u kunt dat hier downloaden.

> Reglement GMR

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!