Vacatures
4-voor-ouders

Sponsoring

Onder sponsoring verstaan wij dat de school geld, goederen of diensten krijgt in ruil voor een tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld vermelding in de schoolkrant, de schoolgids of de nieuwsbrief. Meestal zullen het bedrijven uit de wijk zijn die de school sponsoren, maar een enkele keer zijn het banken of leveranciers van ICT.

De tegenprestatie valt altijd onder verantwoordelijkheid van de school, ook als de sponsorafspraak door de ouderraad is gemaakt.
Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een schenking.

Voor sponsoring volgen wij het convenant van de Rijksoverheid uit 2015. Daarin staat onder meer waar scholen op moeten letten, waar sponsors aan gebonden zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten organiseren. Ouder(s)/verzorger(s) en leraren hebben het recht om via de medezeggenschapsraad (MR) hun stem te laten horen over het afsluiten van een sponsorcontract. Ouders, leraren en leerlingen kunnen met klachten over sponsoring terecht bij de contactpersoon voor klachten.

De tekst van het convenant is op te vragen bij de directie van de school en te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/.

  • Sponsoring moet passen bij de uitgangspunten van de school en in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet misleidend zijn.
  • Sponsoring moet een gezonde en verantwoorde levensstijl aanmoedigen.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van de regels.

Zie de folder: Spelregels sponsoring op basisscholen

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!