Vacatures
4-voor-ouders

Schorsing en verwijdering

Natuurlijk doen we er alles aan om schorsing of verwijdering te voorkomen.

Toch zijn er regels voor het geval schorsing of verwijdering onontkoombaar is. U vindt ze in het document dat u onder aan deze pagina kunt downloaden. In het kort komt ons beleid hierop neer:

Schorsing, een time-out
We kunnen beslissen om een kind te schorsen wanneer het gedrag van het kind de eigen ontwikkeling in de weg staat of botst met het gevoel van veiligheid en welbevinden van andere kinderen, of van het personeel – of allebei.

We schorsen dan voor één of meer dagen, maximaal een week. Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt, informeren we de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Een geschorst kind krijgt opdrachten mee om thuis aan te werken, omdat een leerplichtig kind niet van onderwijs mag worden uitgesloten.

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen altijd een brief over de schorsing. Daarin staat ook hoe zij er bezwaar tegen kunnen aantekenen.

Verwijdering, een nieuwe start
Bij een schorsing om een ernstige reden, of in het geval van herhaling, kunnen we besluiten een kind van school te verwijderen.

Daarvóór gaan we eerst in gesprek met de betrokken leerkracht en de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Doel is dan ervoor te zorgen dat het kind zo snel mogelijk een plaats krijgt op een andere school.

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen altijd een brief over de verwijdering. Daarin staat ook hoe zij er bezwaar tegen kunnen aantekenen.

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!